Menu

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontic)

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99

ครอบฟัน (Crown)

%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99

สะพานฟัน (Dental bridge)

%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89

ฟันปลอมแบบถอดได้ ( Removable denture)

กลับไปหน้าที่แล้ว